RODO

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Agata Gabłońska.
Dane kontaktowe:
40-017 Katowice, ul. Graniczna 27
tel. (32) 60-61-323
e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.plKlauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki z siedzibą przy ul. Bytomskiej 8 B w Katowicach, 40 -145 Katowice.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedszkolu nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach jest Pani Agata Gabłońska. Kontakt: 40-017 Katowice, ul. Graniczna 27, tel. (32) 60-61-323, e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl

3. Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych) przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, z późn. zm.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ich podanie jest niezbędne do rozpoczęcia i kontynuowania edukacji przedszkolnej. Podanie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody jest całkowicie dobrowolne.

4. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty uprawnione oraz podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora.

5. Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych) nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Dane osobowe dzieci (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane przez Administratora danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przechowywania i archiwizowania dokumentacji.

7. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania, usunięcia (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Osoba, której dane dotyczą (lub jego opiekun prawny), ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Zgodnie z obowiązującym prawem Miejskie Przedszkole nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach NIE PONOSI odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na przedszkolnych uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

10. Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do swoich treści swoich danych i prawie ich poprawienia.

Przedszkolowo.pl logo