Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo klikając poniższy link:


PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Przedszkolowo.pl logo