Grupa "Słowiki"

Nauczyciele prowadzący grupę:

Wicedyrektor Karolina Wydmuch
mgr Agata MaciszewskaDzieci z rocznika: 2014, 2015

Liczba dzieci w grupie - 24
Dziewczynek: 12
Chłopców: 12

W roku szkolnym 2017/2018 w przedszkolu obowiązuje program edukacji przedszkolnej "Wokół przedszkola" autorstwa M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby - Żabińskiej, wydawnictwa MAC Edukacja (ISBN 978-83-8108-181-8)

Konsultacje indywidualne dla rodziców:

mgr Karolina Wydmuch - II poniedziałek m-ca, godz. 14.30 - 15.00
mgr Agata Maciszewska - IV poniedziałek m-ca, godz. 15.00 - 15.30
PROGRAM ADAPTACYJNY „Jestem przedszkolakiem”

"Jestem przedszkolakiem" to program adaptacyjny przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 autorstwa nauczycielek Beaty Kozłowskiej i Agaty Maciszewskiej, przeznaczony dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną, którego zadaniem jest pomóc dzieciom w zaadoptowaniu się do nowych warunków, umożliwiając im lepszy start przedszkolny.

Program adaptacyjny oparty na wiedzy o rozwoju dziecka określa system wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny w celu stworzenia dzieciom lepszego startu przedszkolnego. Adaptacja to proces uzyskiwania równowagi między potrzebami dziecka a otoczeniem. Założeniem programu jest wspomaganie i ukierunkowane rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowym.
Program adaptacyjny został opracowany zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Ponadto, treści programu dobrane są w taki sposób, by realizować cele zawarte w programie edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole”. Co najważniejsze, zadania programu adaptacyjnego uzupełniają się i współgrają z założeniami Programu Wychowawczego Miejskiego Przedszkola nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki w Katowicach.

Głównymi celami programu są:
- stworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu;
- nawiązanie bliższych kontaktów między nauczycielkami a rodzicami.

Cele szczegółowe określone w stosunku do dziecka to:
- skrócenie jego adaptacji do warunków przedszkolnych,
- zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami,
- poznanie swojej wychowawczyni i innych pracowników przedszkola,
- poznanie sal i otoczenia przedszkola,
- nabywanie i rozwijanie umiejętności społecznych,
- rozumienie i stosowanie norm i zasad życia w grupie,
- wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych,
- przystosowanie dziecka do nowego środowiska,
- wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie,
- nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości,
- motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się przedszkolem;
w stosunku do rodziców to:
- zmniejszenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dzieci pod opiekę personelu przedszkola,
- ukazanie rodzicom mocnych stron, możliwości i sukcesów dziecka,
- uczulenie rodziców na sytuacje trudne, spotykane przez dziecko w przedszkolu,
- poznanie przez rodziców wychowawczyni ich dziecka i personelu przedszkola,
- zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia oraz pomieszczeniami przedszkola,
- zaproszenie rodziców do współpracy z nauczycielkami, budowanie wzajemnej więzi między nauczycielkami, a rodzicami i dziećmi, opartej na zaufaniu.

W programie adaptacyjnym przyjęto następujące metody i formy pracy:
- elementy metody pedagogiki zabawy;
- elementy metody Ruchu rozwijającego W. Sherborne;
- zabawy i ćwiczenia ruchowe;
- wybrane metody aktywizujące - zabawy w kręgu, improwizacja ruchowa, zabawy naśladowcze;
- opowiadania, bajki terapeutyczne, inscenizacje;
- techniki relaksacyjne;
- zabawy muzyczne, muzyczno - ruchowe.

Podstawową formą realizacji zadań programowych będą zajęcia z całą grupą (zajęcia indywidualne, zespołowe i grupowe).

Raz w miesiącu będzie odbywało się czytanie bajek terapeutycznych zawartych w książce pt. „Bajkowa niania. Bajki pomagajki dla najmłodszych” poruszających problemy emocjonalne i wynikające z aktualnej sytuacji w grupie.

Harmonogram realizacji wynikających z realizacji programu:
1. Wrzesień 2018 r. - „Przedszkole – drugi dom”
2. Październik 2018 r. - „Mam wielu kolegów”
3. Listopad 2018 r. - „Miś przyjacielem każdego przedszkolaka”
4. Grudzień 2018 r. - „Hej kolęda w przedszkolu rozbrzmiewa”
5. Styczeń 2019 r. - „W karnawale same bale”
6. Luty 2019 r. - „Zima nie jest taka zła”
7. Marzec 2019 r. - „Mydło i woda zdrowia doda”
8. Kwiecień 2019 r. - „W wielkanocnym koszyku”
9. Maj 2019 r. - „Wełnowiec moja dzielnica – w niej mieszkam”
10. Czerwiec 2019 r. - „Wszystkie dzieci nasze są”

Przedszkolowo.pl logo